Planifikohet shkurtimi i pushimit të lehonisë në Kosovë

143

Qeveria po planifikon shkurtimin e pushimit të lehonisë nga 12 muaj sa është aktualisht sipas Ligjit të Punës, në 9 muaj.

Me ndryshimet e reja 4 muaj e gjysmë e pagës do të paguhet nga Qeveria (pagës mesatare) dhe 4 muaj e gjysmë nga bizneset. Sipas formatit aktual, Qeveria paguan 50% të pagës mesatare në Kosovë ndërkaq punëdhënsi 70% të pagës së dakorduar me punëtoren.