Koncepti i Drejtësisë

1089

Drejtësia është një koncept moral që është interpretuar në mënyra të ndryshme. Ajo zakonisht eshte interpretuar p.sh., disa gjëra janë të lejuara nga drejtësia dhe të tjerët nuk janë. Drejtësia është ajo që ne si një shoqëri e konsiderojmë si “të drejtë” bazuar në konceptet tona morale të etikës, racionalitetit, ligjit, fesë, barazisë dhe drejtësisë.

Drejtësia duhet të jetë në dritën e parimit demokratik të sundimit të ligjit.Sundimi i ligjit është një koncept që tregon se të gjitha vendimet duhet të bëhen në përputhje me ligjin. Askush nuk është i përjashtuar nga ligji. Respekti për sundimin e ligjit është një kërkesë e rëndësishme për të mbrojtur drejtësinë në një demokraci.

Siguron që të gjitha vendimet dhe veprimet e individëve janë në përputhje me ligjet e një vendi. Gjithashtu siguron që njerëzit me pushtet të mos marrin vendime për jetën tonë në një mënyrë arbitrare dhe të paparashikueshme, bazuar në urrejtjen, paragjykimet ose bindjet e tyre personale e jo në atë që lejon ligji.

Sundimi i ligjit na mbron duke siguruar që ligjet të zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjithë ne; që ata që ushtrojnë pushtetin e qeverisë udhëhiqen nga ligji dhe jo nga pikëpamjet e tyre dhe se askush nuk ka fuqi absolute mbi jetën tonë. Sundimi i ligjit mund të funksionojë si duhet vetëm kur gjykatat veprojnë në mënyrë të pavarur, të drejtë, publike dhe transparente.

Është e rëndësishme që ne qytetarët të njohim të drejtat tona brenda të gjithë sistemit të sundimit të ligjit, kështu që ne jemi në gjendje t’i respektojmë, si dhe të zbulojmë dështimet dhe ndryshimin e kërkesës. Në fund të fundit, vendet ku sundimi i ligjit respektohet me forcë janë shpesh edhe vendet me prosperitetin më të lartë kombëtar, paqen, lirinë dhe lirinë nga korrupsioni dhe së fundmi, por jo më pak drejtësi.

Nga Gonxhe Abazi